REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG ILOILO
BAYAN NG ESTANCIA


PANUNUMPA SA KATUNGKULAN                        Ako, si_____________________, ng Estancia, Iloilo, na nahirang sa katungkulan bilang _____________________ ng ESTANCIA, ILOILO, ay taimtim na nanunumpa ( o nagpapatunay) na ilalapat ko ang katarungan nang walang pagkiling sa sino mang tao at ipagtatamasa ang pantay na karapatan sa mahirap at mayaman; na tutuparin ko ng buong husay at katapatan, sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan; na aking itataguyod at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas; na mananalig at tatalima ako rito, at susundin ko ang mga batas, mga kautusang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang maykapangyarihan ng Republika ng Pilipinas, at kusa kong babalikan ang pananagutang ito nang walang ano mang pasubali o hangaring umiwas.                                                                                                                                           

            Kasihan Nawa Ako ng Diyos.
Cedula Bilang __________
Kinuha sa Pob. ESTANCIA, ILOLO
Petsa ___________.

            Nilagdaan at pinanumpaan sa harap ko ngayong ika tatlumpu (30) ng Hunyo taong 2010, sa Bayan ng Estancia, Lalawigan ng Iloilo, Pilipinas.                                                                                   

HON. DANILO R. BALAGTAS
2nd MCTC Judge
Batad- Estancia
Estancia, Iloilo
Administering Officer

Post a Comment

Previous Post Next Post